English | فارسی
معرفی مدرسین

علی جمالی

مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مكانيك
بازرس ارشد بين المللی جوش (IWIP-Comprehensive Level) و مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
ASNT NDT Level III # 164704 : MT, PT, RT, UT, VT
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)
مدرس تایید صلاحیت شده از انستیتو بین المللی جوش (IIW)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020 از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

 

هراند جواديانس

مدير بازرسی فنی و مدرس تخصصی تست های غيرمخرب و بازرسی فنی


كارشناس مهندسی مواد
(ASNT NDT Level III # 167679(MT ,PT ,RT ,UT ,VT
مدرس تایید صلاحیت شده از انستیتو بین المللی جوش (IIW)
پروانه مشاوره / بازرسی  از مركز تحقيقات وزارت كار در آموزش ايمنی
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020 از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

 

فرهاد تهرانچی

مشاور ارشد و مدرس تخصصی كد/ استاندارد

كارشناس مهندسی هسته ای
عضو اسبق برد ASME B.P.V.C
متخصص ساخت و نگهداری نيروگاه های هسته ای از شركت Southern آمريكا

 

عظيما ستوده شريفي

مدير برنامه ریزی و آموزش

كارشناس مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
گواهينامه برنامه ريزی مواد و منابع مورد نياز توليد
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020 از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS
گواهينامه برنامه ريزی و کنترل پروژه با MS-Project

 

بهزاد راكعی

مشاور  و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS
پروانه مشاوره / بازرسی از مرکز تحقيقات وزارت کار در بازرسی بویلر و مخازن تحت فشار، بازرسی ایمنی جرثقیل و آموزش ایمنی

 

ماهیار تسبیحی

مشاور و مدرس تخصصی بازرسی رنگ و پوشش

كارشناس مهندسی شیمی
بازرس سطح III رنگ و پوشش از انجمن مهندسين خوردگی آمريكا (NACE- CIP)
بازرس سطح III رنگ و پوشش از TWI انگلستان
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)

 

محمد رضا سلطان محمدی

مشاور و مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مدرس و ممتحن مورد تاييد انستيتو بين المللی جوش (IIW)
عضو کمیته برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه علمی و کاربردی

 

مسعود وطن آرا

مشاور فني و مدرس دوره های تخصصي مهندسي جوش و بازرسی فنی

کارشناس ارشد مهندسي مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
مدرس و ممتحن مورد تاييد انستيتو بين المللي جوش (IIW)

 

محمد مهدی سركشيكيان

سرپرست بازرسی فنی و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی جوش

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
ASNT NDT Level II
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

 

ابوذر میرزایی شریفی زاده

بازرس فنی ارشد و مدرس تخصصی تستهای غیرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
(ASNTNDT Level III # 226950(RT ,UT
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020 از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

 

حسين جعفری ورزنه

مشاور و مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
ASNT NDT Level II

 

علیرضا زائری

مشاور و مدرس دوره های تخصصی اتوماسیون

کارشناس مهندسی مکانیک
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
طراح ماشین آلات و متخصص اتوماسیون تجهیزات جوش و برش

 

بابك نصراله بيگي

مشاور و مدرس دوره های تخصصی طراحی جوش و سازه

دكترای مهندسی عمران - سازه
پروانه رتبه 1 طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی
مدرس تاييد صلاحيت شده از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری
مدرس تاييد صلاحيت شده از سازمان نظام مهندسی کشور