English | فارسی
مشاوره
 
  • تهیه روشهای اجرایی بازرسی فنی و طرح کنترل کیفیت (QCP/ITP) در هنگام ساخت مجتمع های صنعتی مطابق با استانداردها و کدهای API,ASME.AWS,...
  • تهیه روشهای اجرایی تست های غیرمخرب (NDE Procedures)
  • تهیه روشهای اجرایی بازرسی رنگ و پوشش
  • تهیه روشهای اجرایی جوشکاری و تاییدیه آنها (WPS,PQR)
  • مشاوره و اجرای تعمیرات تجهیزات در هنگام بهره برداری توسط جوشکاری (Repair Welding)
  • مشاوره و اجرای سامانه های پایش در هنگام بهره برداری شامل بازرسی های دوره ای و کنترل خوردگی
  • مشاوره در زمینه بهینه سازی کمی و کیفی روند تولید توسط فرآیند جوشکاری
  • مشاوره در زمینه استقرار استاندارد ISO 3834