English | فارسی
سرفصل دوره های بازرسی فنی مطابق با مبانی کدواستانداردبازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1


بازرسی ارشد جوش (SCWI) مطابق با AWS QC-1

بازرسی رنگ و پوشش (NACE-CIP Level 1,2) 

بازرسی عایق های صنعتی (ICorr Level 2)

بازرسي خطوط لوله مطابق با API 1104

بازرسی و نظارت بر ساخت مخازن ذخیره مطابق با API 650 

بازرسي و نظارت بر ساخت مخازن زير فشار مطابق با كد ASME Sec. VIII, Div. 1

بازرسي و نظارت بر سیستم لوله كشي مطابق با كدهای ASME سری B31

  بازرسي سازه هاي فولادي ساختماني مطابق با كد AWS D1.1

بازرسي در هنگام بهره برداری مخازن زیر فشار مطابق با API 510

بازرسي در هنگام بهره برداری سيستم لوله كشي مطابق با API 570

بازرسي در هنگام بهره برداری مخازن ذخيره مطابق با API 653

بازرسی مجتمع صنعتی در هنگام بهره برداری (API Plant Inspector-API 510, 570, 653)

مكانيزمهاي تخريب تجهيزات فرايندي مطابق با API 571

ارزيابي قابليت سرويس دهي (FFS) مطابق با API 579

بازرسي بر مبناي ريسك (RBI) مطابق با API 580,581

بازرسي و مباني اجراي عمليات Hot Tapping مطابق با API 2201

بازرسي جرثقيل‌ها (هنگام ساخت و بهره برداری)  مطابق با كد ASME

دوره جامع و کاربردی كدهای   (ASME(Sec. II, V, VIII, IX, B31

توپکرانی هوشمند (Intelligent Pigging)

بازرسی فرایندهای ساخت شیرهای صنعتی (در هنگام تولید و بازرسی نهایی)

بازرسی تجهیزات دوار  (توربین بخار و گاز، کمپرسورهای گریز از مرکز و پمپ)